เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๙๐-๐๐๖ สายคลองชลประทาน ๑L-๒R-๒R-LMC บ้านม่วงฮี หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์, 29 เมษายน 2567 16:51
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๙๐-๐๐๖ สายคลองชลประทาน ๑L-๒R-๒R-LMC บ้านม่วงฮี หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๙๐-๐๐๖ สายคลองชลประทาน ๑L-๒R-๒R-LMC บ้านม่วงฮี หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E๐๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น                     งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที-คอนสตรัคชั่น๒๐๒๐ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๗๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๓๒.๓๙

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ