สำนักปลัด

นางบัวหลวง บุญเนตร

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 06-2863-1347
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


หัวหน้าฝ่าย

นายอดิศร สุทนต์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
มือถือ 09-1012-9909
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


พนักงานส่วนตำบล

นางต้องตาประภา โพธิ์งาม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายนัฐพล พากโพธิ์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายกิตติทัต พลานนท์

นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นายนิวัฒน์ บุญเนตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวสุวลักษณ์ พรหมดี

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

นางนิกร ปวยทอง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางนิภาภรณ์ แสนทอง

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน

นางสาววงศ์นภา ช่างเกวียน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพิเชษฐ์ จันทรคล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญการ

-ว่าง-

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญการ

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายนัฐวุฒิ สดสุข

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

สิบเอก หญิง สุพรรณษา สายสมบัติ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายปารเมศ สีสาสีมา

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนวลสุคนธ์ สีสาสีมา

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายทวีชัย ฝางคำ

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวชรัณรัตน์ กันยามา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวทิพวรรณ แสนทวีสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิทยา บุตรน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอำนวย ทองสวัสดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นายรังสิต อุปถัมภ์

ผู้มีทักษะด้านช่างปูน

นายเดวิท อุปถัมภ์

พนักงานขับรถยนต์

นายไพบูลย์ กล้าหาญ

พนักงานขับรถยนต์

นายดนัย กอแก้ว

ผู้มีทักษะด้านคนสวน

นายผดุงศิลป์ คนตรง

นักการภารโรง

นางหนูบล บุญเนตร

แม่บ้าน

นายธีรวัฒน์ พุ่มจันทร์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชาตรี นาคูณ

พนักงานขับรถขยะ

นางสาวจิดาภา บัวใหญ่

พนักงานจ้างทั่วไป

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ