สำนักปลัด

นางบัวหลวง บุญเนตร

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 06-2863-1347
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


หัวหน้าฝ่าย

นายอดิศร สุทนต์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
มือถือ 09-1012-9909
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


พนักงานส่วนตำบล

นางต้องตาประภา โพธิ์งาม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายนัฐพล พากโพธิ์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ว่าง

นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นายนิวัฒน์ บุญเนตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวสุวลักษณ์ พรหมดี

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

นางนิกร ปวยทอง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายพิเชษฐ์ จันทรคล

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ

ว่าง

นิติกรปฎิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวอิสราภรณ์ เผ่าภูรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวนิภาภรณ์ แสนทอง

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน

นางสาววงศ์นภา ช่างเกวียน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรัตติกาล บุญวัง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายนัฐวุฒิ สดสุข

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

สิบเอก หญิง สุพรรณษา สายสมบัติ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายปารเมศ สีสาสีมา

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนวลสุคนธ์ สีสาสีมา

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายทวีชัย ฝางคำ

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวชรัณรัตน์ กันยามา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวทิพวรรณ แสนทวีสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิทยา บุตรน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอำนวย ทองสวัสดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นายรังสิต อุปถัมภ์

ช่างปูน (ทักษะ)

นายเดวิท อุปถัมภ์

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

นายสุนิตย์ บัวใหญ่

พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)

นายชาญเทพ เส้นเกษ

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

นายดนัย กอแก้ว

พนักงานตกแต่งสวน(ทักษะ)

นายผดุงศิลป์ คนตรง

ภารโรง

นางหนูบล บุญเนตร

แม่บ้าน

นายสรศักดิ์ นวนคำ

คนงาน

นายบุญธรรม นาคูณ

พนักขับรถยนต์ (ทั่วไป)

นางสาวเขมิกา บัวใหญ่

คนงาน

ว่าง

พนักขับรถยนต์ (ทั่วไป)

นายธวัชชัย รักษ์ทอง

พนักงานช่วยชีวิตคน

นายวายุ วงศ์ษาสน

พนักงานช่วยชีวิตคน

นายศรัญญู บัวใหญ่

พนักงานช่วยชีวิตคน

นายปิยพงศ์ คงตางาม

พนักงานช่วยชีวิตคน

นายสุริยา ระวังดี

พนักงานช่วยชีวิตคน

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ