กองการศึกษา

นายสง่า ดุจดา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 08-1266-5580
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


พนักงานส่วนตำบล

นายไกรสรณ์ ทองสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา บัวใหญ่

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

-ว่าง-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/
ชำนาญงาน

 


ข้าราชการครู

นางวรัญญา วิระวัฒร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรสุดา กาเผือก

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรรณิกา คูณตุ้ม

ครูชำนาญการ

นางสมบูรณ์ ศิริมูล

ครูชำนาญการ

นางอาทิตยาพร บัวใหญ่

ครูชำนาญการ

นางบุดดี สีสาสีมา

ครูชำนาญการ

นางสาวทัศนียา กานัง

ครูชำนาญการ

นางสาวรัตนาพร สายบุญ

ครูชำนาญการ

นางสาววรรณภา พรหมดี

ครู

นางวิริยะ ไทยธวัช

ครู

นางสาวสุภวรรณ บุญคูณ

ครูชำนาญการ

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางพัฒน์นรี โสดาภักดิ์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวกมลทิพย์ คนตรง

ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

นายนัฐกิตติ์ จันทะโคตร

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางอาภรณ์ คำลุน

ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

นางสาวสุรีย์พร เถาทิพย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางจินดา สุขสาร

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาววิภาพักตร์ พรหมดี

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ว่าง

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวปาริชาติ ชมภูประเภท

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางอรวรรณ สีหันต์

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางธาริณี อุปถัมภ์

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาววรรณณิภา ดุจดา

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางยุภาภรณ์ เขียวสะอาด

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางนวลละออง ใจใหญ่

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสะใบแพร ไพรจิตร

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวอรอนงค์ คงตางาม

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวพรทิพย์ สีสาสีมา

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางศิรินทิพย์ จันทอง

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวทิพวรรณ โชติรัตน์

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวธิดารัตน์ ท่อนเงิน

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวณัฐธิดาพร ยะริมย์

คนงาน

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ