กองการศึกษา

นายสง่า ดุจดา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 08-1266-5580
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


พนักงานส่วนตำบล

นายไกรสรณ์ ทองสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา บัวใหญ่

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 


ข้าราชการครู

นางวรัญญา วิระวัฒร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรสุดา กาเผือก

ครูชำนาญการ

นางกรรณิกา คูณตุ้ม

ครูชำนาญการ

นางสมบูรณ์ ศิริมูล

ครูชำนาญการ

นางอาทิตยาพร บัวใหญ่

ครูชำนาญการ

นางบุดดี สีสาสีมา

ครู

นางสาวทัศนียา กานัง

ครู

นางสาวรัตนาพร สายบุญ

ครู

นางสาววรรณภา พรหมดี

ครู

นางวิริยะ ไทยธวัช

ครู

นางสาวสุภวรรณ บุญคูณ

ครู

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวพัฒน์นรี เบาะแฉะ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวกมลทิพย์ คนตรง

ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

นายนัฐกิตติ์ จันทะโคตร

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางอาภรณ์ คำลุน

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวสุรีย์พร เถาทิพย์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจินดา สุขสาร

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิภาพักตร์ พรหมดี

ผู้ดูแลเด็ก

นายพรชัย พลอยประเสริฐ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปาริชาติ ชมภูประเภท

ผู้ดูแลเด็ก

นางอรวรรณ สีหันต์

ผู้ดูแลเด็ก

นางธาริณี อุปถัมภ์

ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป)

นางสาววรรณณิภา ดุจดา

ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป)

นางยุภาภรณ์ เขียวสะอาด

ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป)

นางนวลละออง ใจใหญ่

ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป)

นางสะใบแพร ไพรจิตร

ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป)

นางสาวอรอนงค์ คงตางาม

ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป)

นางสาวพรทิพย์ สีสาสีมา

ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป)

นางศิรินทิพย์ จันทอง

ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป)

นางสาวทิพวรรณ โชติรัตน์

ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป)

นางสาวธิดารัตน์ ท่อนเงิน

ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป)

นายตะวัน นารัตน์

พนักงานจ้างทั่วไป

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ