กิจกรรมสภา

 ?วันที่ 28 กันยายน 2566 ? เวลา 09.00 น. นายธัญญะ ปัญญาดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ระเบียบวาระการประชุม เสนอเพื่อทราบ ? การรายงานสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) มติที่ประชุม : รับทราบ ระเบียบวาระการประชุม เสนอเพื่อพิจารณา ? ญัตติการพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มติที่ประชุม : เห็นชอบ 22 เสียง ??? ขอขอบคุณ นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกและผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต. ดอนจิก ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม ทำให้การประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี

  วันที่ 25 กันยายน 2566 นายธัญญะ ปัญญาดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อรับทราบการรายงานสถานะการเงินการคลัง ของ อบต.ดอนจิก และพิจารณาญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 มติที่ประชุมเห็นชอบผ่านด้วยดี ( ขอบคุณท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การประชุมในครั้งนี้.เรียบร้อยด้วยดี

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ