ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ , สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมประชุมประจำเดือน กันยายน 2565 เพื่อ เตรียมความพร้อมบริการประชาชน และรับทราบนโยบายจากผู้บริหาร ในการปฏิบัติราชการในช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ตามแนวทางทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพิบูลมังสาหาร และ MOU พลังบวร 1 ตำบล 1 วัด 1 ถนนสายวัฒนธรรม 1 คลังยาและอาหาร ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยใช้ข้อมูลจากการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP และการสำรวจจาก Thai QM ปรากฏว่ามีครอบครัวราษฎรประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและด้านสุขภาพ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. นายวิชัย วิชาชาติ อายุ 62 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง 2. นายสมพร สังคะวัต อายุ 37 ปี เป็นผู้ป่วยเป็นโรคไต 3. นายพิศมัย สังคะวัต อายุ อายุ 60 ปี เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งราษฎรบ้านห้วยแดง ม. 9 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมีท่านพระครูพิพิธวรกิจจาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม/ ท่านพระครูปลัดธีรวัฒน์ (องอาจ ฉนุทธมุโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร / นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก/ นายอนันต์ พรหมศรี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง /นางมาลัยวรรณ สุขพลับพลา ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมมอบบ้านแห่งความรัก ความสามัคคีของพี่น้องตำบลดอนจิก และชาวอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากเสร็จพิธีมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนราษฎรผู้ยากไร้ ยากจนดังกล่าวแล้ว ท่านผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานี และท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่ม OTOP โรงอบกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์"กล้วยตากคุณญิ๋ง" ณ บ.ห้วยแดง ม.9 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกพร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าสำนักปลัดและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมปล่อยปลาโดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาจาก กฟฝ.กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จำนวน 30 ถุง เพื่อนำมาปล่อย ณ สระน้ำอบต.ดอนจิก

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก พร้อมคณะผู้บริหาร ,พนักงาน,ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกิจกรรม โครงการกิจกรรม 1 อปท. 1ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมพัฒนา ถนนเส้นทางสาย บ้านห้วยแดง-ถนนเส้นคลอง​7L เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามในบริเวณถนนสาธารณะ เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลดอนจิก ที่สวยงาม สะอาด สะท้อนวัฒนธรรมวิถีชุมชน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะมูลฝอย และลดปัญหาภาวะโลกร้อน

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคเบหวาน ลดโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางศิรยา จันทะโคตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคร้ายด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนสุขภาพ ลดโรคร้ายร่วมกันของสังคมในชุมชน ในการจัดอบรมโครงการฯในครั้งนี้ได้รับเงินการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(สปสช.)โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกประธานคณะกรรมการดำเนินการศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารและดำเนินการศูนย์บริการคนพิการฯ เพื่อพิจารณาเรื่อง ? พิจารณาแก้ไขข้อบังคับศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ? แผนงานโครงการและการบริหารจัดการศูนย์ฯ ประจำปี 2565 ?ข้อมูลคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลดอนจิก และการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกและเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร. จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ บ้านห้วยแดง ม.9 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร พระครูปลัดธีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม นายปรีชา มีราช พัฒนาการอำเภอพิบูลมังสาหาร นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดอนจิก ตลอดจนประชาชนบ้านห้วยแดง จัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ เวลา 07.00 น. พิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ และทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เวลา 10.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น จำนวน 10 ท่าน และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก-นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแดง เวลา 11.00 น. นำข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค นำไปสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส -ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นางวันดี สุวรรณศรี อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 51 ม.9 ต.ดอนจิก ผู้ป่วยติดเตียง 2. นางอัมพร ดวงเนตร อายุ 94 ปี อยู่ย้านเลขที่ 9 ม.9 ต.ดอนจิก ผู้ป่วยติดเตียง

วันนี้ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกร่วม กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุและการป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 และโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ 8 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ , สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณตน,ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 ส.ค. 2565 และร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2565

วันนี้ 5 สิงหาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานในพิธีเปิดการอบรม"โครงการวัยรุ่นใส อดเปรี้ยวไว้กินหวาน รักกันให้ตนพอดี ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางศิรยา จันทร์โคตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและมีทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) จำนวน 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบระมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนจิก

 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายธัญญะ ปัญญาดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณา ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ญัตติพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ญัตติพิจารณาขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน บ้านโนนลำดวน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนจิก ขอขอบคุณ ท่านนายกและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต. ดอนจิก ทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี

 วันนี้ 27 กรกฎาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกพร้อมคณะผู้บริหาร,พนักงานส่วนตำบลและประชาชนร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก จรรยาราษฎร์

 วันนี้ 27 กรกฎาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอกจิก ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขอนามัยวิถีใหม่ ปลอดภัย ห่างไกลโรค (New Normal) ในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเงินการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(สปสช.)โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาโดยมีนายนุกูล ชราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ? เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ? เพื่อให้สถานศึกษาปลอดจากการแพร่เชื้อโรคโควิด -19 ? เพื่อให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในมาตรการดูแลนักเรียนในระหว่างที่อยุ่โรงเรียน

 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพสตรีในการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทอ(ผ้าไหม) อุบลราชธานีโดยนายปรีชา มีราช พัฒนาการอำเภอ ,นางวิภาวดี สาธรราษฎร์ เกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร ,นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานกลุ่มสตรีอำเภอพิบูลฯ และกลุ่มสตรีอำเภอพิบูลฯ ร่วมพิธี และนายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาการ กล่าวปิดโครงการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของสตรีในการสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ(กพสอ.) อ.พิบูลมังสาหาร จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพสตรีในการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทอ(ผ้าไหม) อุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการสตรีระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร การดำเนินการฝึกอบรมแบ่งเป็น 4 รุ่น สตรีที่เข้าอบรมฯ จำนวน 404 คน สำหรับวันนี้เป็นการอบรมฯ รุ่นที่ 4 มีผู้เข้ารับจากตำบลดอนจิก ตำบลโนนกลาง ตำบลโนนกาหลง และตำบลบ้านแขม จำนวน 104 คน วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้องค์กรสตรีสามารถส่งเสริมการอณุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม จังหวัดอุบลราชธานี 2.เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3.เพื่อส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย

 วันนี้ 6 กรกฎาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ติดตาม และผู้ที่เกี่ยวข้องในตำบลดอนจิก (กิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทพระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2. เพื่อให้ความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ลดภาระค่าใช้จ่าย 3. เพื่อให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ มีการพบปะสังสรรค์ สร้างสุขภาพจิตที่ดี โดยมีคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 55 คน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมคณะผู้บริหาร ,นายธัญญะ ปัญญาดี ประธานสภา,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานลูกจ้างร่วมกิจกรรม Big Cleaing Day และ 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดรูปแบบแบ่งงานเป็นโซน A ,B,C,D พร้อมมอบนโยบายและผู้รับผิดชอบงานเพื่อเห็นงานเป็นรูปธรรมชัดเจน และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกันเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมเป็นทีม โดยแบ่งโซนดังนี้ โชน A รถกระเซ้า (ตัดตกแต่งกิ่งไม้) รับผิดชอบโดยงานเกษตร โซน B รถแม็คโคร (ขุดลอกคลอง+ ถากถางป่า) รับผิดชอบโดย ผอ.กองช่าง โซน C ทาสี รับผิดชอบโดย กองช่าง โชน D ตัดหญ้า แบ่งเป็น 2 ฝั่ง โซน D ฝั่ง 1 ด้านหน้าอบต.ทิศใต้ถึงศูนย์เด็กและสนามฟุตบอล รับผิดชอบโดย (กองการศึกษา+ กองสวัสดิการ) โซน D ฝั่ง 2 ด้านหน้าอบต.ทิศเหนือถึงสุดรั้วและบริเวณรอบสระน้ำ รับผิดชอบโดย สำนักปลัด+กองคลัง

 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 15 มิถุนายน "วันไข้เลือดออกอาเซียน" ( ASEAN Dengue Day) นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกพร้อมคณะผู้บริหาร,นายบุญยัง โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) พร้อมคณะคุณครูและนักเรียน,นางศิรยา จันทรโคตร ผู้อำนวยการ รพ.สต.ดอนจิกและคณะ อสม.,พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนจิก ร่วมเดินรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่ ศพด. วัด , สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลดอนจิก โดยวัตถุประสงค์ จัดโครงการ ดังนี้ เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day )

 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายธัญญะ ปัญญาดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณา ญัตติพิจารณาจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ญัตติพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ญัตติการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 กรณีที่กันเงินไว้และยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ขอขอบคุณ ท่านนายกและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต. ดอนจิก ทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี

 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,นายพนม เมืองก้อน ผู้ช่วยท้องถิ่น อ.พิบูลฯ,นายสถิตย์ เสนา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ,นายกมลศักดิ์ สายเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.อุบลราชธานี ,นายประสิทธิ์ ทองเทพ ส.อบจ.อบ. เขตเลือกตั้งที่ 1 ,นายทองจันทร์ สีชนะ ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 2 ,ตลอดจนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอพิบูลมังสาหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพิบูลมังสาหาร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวฯ ได้พิจารณา เรื่องการพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ของ อปท.ในเขตอำเภอพิบูลฯเรื่องการพิจารณาที่เกินเกินศักยภาพตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ของ อปท.ในเขตอำเภอพิบูลฯ เพื่อบรรจุแผนงานโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การประสานแผน ตามอำนาจหน้าที่ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ